CÔNG TY TNHH FOXWEARS

THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

THÔNG TIN CHUNG:

Tôi cam kết nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty, tôi sẽ thực hiện tốt nội quy lao động, các quy định của Công ty và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.